Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

HACCP – Tečaj za interne auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen osobama koje žele steći teorijsko i praktično znanje za provedbu učinkovitih internih audita sustava sigurnosti hrane prema HACCP načelima.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

Glavni cilj tečaja je naučiti polaznike teorijsko i praktično znanje na koji način osigurati efikasan nadzor procesa i provesti učinkovit interni audit. Ključna područja edukacije odnose se na:

  • Codex allimentarius – Opća načela higijene hrane, verzija 2022
  • Primjena dobre higijenske prakse
  • Razumijevanje HACCP načela
  • Plan i program internog audita
  • Provedba učinkovitog internog audita i izvještavanje o rezultatima

Koristi

  •  usvajanje znanja vezano uz zahtjeve novog izdanja Codex Allimentariusa za Opća načela higijene hrane s uključenim HACCP načelima.
  • Stjecanje znanja za planiranje i provedbu učinkovitih internih audita sigurnosti hrane
  •  Praktične vježbe

Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za internog auditora HACCP sustava.

Trajanje

2 dana

Kotizacija po polazniku

350 EUR + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb