Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

SA 8000:2014 Tečaj za interne auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema SA 8000:2014.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Zahtjevi sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema SA 8000:2014;
  • Priprema za provedbu internih audita;
  • Planiranje, provedba i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima norme SA 8000:2014 i ISO 19011:2018;
  • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za internog auditora sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema SA 8000:2014.

Koristi

  • Upoznavanje sa zahtjevima norme SA 8000:2014;
  • Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih audita sustava upravljanja društvenom odgovornošću;
  • Upoznavanje principa i metoda audita;
  • Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
  • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi SA 8000:2014 koju izdaje međunarodna organizacija

Trajanje

2,5 dana

Kotizacija po polazniku

430,00 € + PDV

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb